Fa Baa Alata Be Libi anga Uman


Da Alata anga Ma Alata be de te. Da den be libi langa, den á be e meke pikin. Omen yali den libi. Feti te weli den á poi meke. A te di den feegete meke pikin sani, ne fosi ma Alata teke bee. A tyai a bee te a meke.

Da na a wan kodo pikin ya Da Alata anga ma Alata abi. Bika di den meke en, den á meke moo. Den feti te weli den á meke moo.

Den kweki a pikin te a kon bigi. Anga ala pina anga ala wataa na ain den kiya en fu te a kon toon manengee. Eeye! A bigi fu libi anga uman. Namo di Da Alata si taki a pikin kon bigi so kaba ne a pakisei fu suku wan tiya sama gi en.

Na so wan neti Da Alata kai en uman, Sa Alata, poti sidon ne a taki, "We sa mati oo! yu á si a pikin fu wi kon bigi. Da di a kon bigi so kaba da mi fii fu suku wan uman gi en. Bika, we u pina anga a pikin ya. Da efu a mu go waka wan fasi fa á fiti, da á bun. Bika, we mi lobi mi pikin, so mi wani meke a libi wan bun libi. A á bun fu a pikin ya libi fanya fanya enke fa somen taa Alata e libi. Fu di mi lobi a pikin so meke mi wani meke a libi anga wan bun uman di komoto na a moo bun famii fu goontapu."

Mama Alata taki, "We a bun. A pikin na fu mi seefi tu. Mi lobi en, mi e luku en enke mi gaasi fu ain. Da mi seefi tu sa wani meke a libi anga wan bun uman fu a moo bun famii. Bika fu a mu go libi wan libi di á fiti fu libi, da a á bun."

Ne di den taki so kaba, ne mamanten, ne Da Alata wai. Ai seke tee e gwe a bilo. Ai go suku a uman, a bun uman a ini a moo bun famii fu goontapu gi en manpikin, Baa Pikin Alata.

Namo Da Alata waka a waka tee, wan moi pisi. Ne wanten a kisi en seefi taki, oo na Dei na a moo bun famii, a moo makiti famii. Bika te a opo da ala sani de fu si. Ala peesi e kiin gwelegedee. Te a opo da ala sama abi fu go a wooko.

Ne Da Alata lulu Dei leti a pe san e opo. Fa i si Dei sutu ede kon so dyaa, Da Alata go a Dei kaba. Ne a taki, "Baa Dei u weki."

Ne Dei taki: "U weki ye, Da Alata."

Ne Da Alata taki: "Ai, u doo en."

Dei taki: "Eehe, u doo en baa, i seefi doo en?"

Ne da Alata taki: "Iya, u doo en moi baa."

Ne Da Alata taki: "We Dei yu á si na yu mi kon. Mi si taki na yu na a moo taanga wan a moo makiti wan fu goontapu. Te i opo da ala sani e kiin kelle! Solanga i doo da neti mu wai. Te i gwe fosi da neti e kon baka. Soseefi te i opo da ala sama abi fu opo go wasi fu go a wooko. We, mi abi wan manpikin di mi kiya anga moiti anga wataa ain anga ala pina. Mi si taki na yu na a moo makiti wan da na yu wawan sa man fu libi anga en. Na yu wawan man fu taampu ne en se. Mi abi lesipeki gi yu fu a makiti san yu abi."

Ne Dei taki, "Iya dati na tuu. Te mi opo da ala sani e kiin. Te mi opo da beina mi e weki ala sama puu a siibipe fu den meke den kalali fu den go a wooko. Te mi e kon da a dunguu mu wai. Ma yu ná abi fu abi lesipeki gi mi bika, anga ala fa mi taanga so efu mi ná abi a San da mi á poi kiin goontapu. Na a San, ne en e kiin mi. Bika efu a San gwe fika mi da neti kisi mi. Bika a neti e lon a mi baka fu kisi mi, ma na di mi abi a San meke a á poi kisi mi. So efu a San á de, mi dunguu, neti kisi mi."

Di Dei taigi Da Alata so kaba ne a komoto a Dei ne a go a San now. Bika a kon si taki na a San na a moo bilangileiki wan fu goontapu. A makiti moo a Dei. Da na anga San namo a pikin fu en be sa libi. Ne Da Alata lon te a doo na a San ne a taki, "San! molugu."

A San taki, "Molugu Da Alata!"

Ne Da Alata taki, "Mi abi wan manpikin di anga ala wataa ain mi solugu en te a kon bigi. Mi fende taki na yu na a moo bilangileiki famii di abi a leti fu taampu na a pikin fu mi ya se. A yu wawan gendee sai fu libi anga en. Mi wani taki i libi anga a manpikin fu mi ya. Bika na yu wawan e kiin sani a goontapu. Na yu e meke ala sani goo. Na yu na basi fu Dei tu."

Di a taki so kaba, ne San de te wan pisi ne a taki, "Dati na tuu taki na mi wawan e kiin sani a goontapu. Soseefi na mi e meke ala sani goo. Soseefi na mi e tyai a Dei. Efi i luku bun da yu e si taki mi makiti tuu. Ma toku te den woluku kon a mi fesi da mi á poi kiin peesi moo. Da ala sani e kon dunguu. Mi á poi tapu den fu den á tapu mi fesi. So te den kon a mi fesi da mi ná abi makiti moo. Da efi i luku bun da yu e si taki den woluku makiti moo mi."

Ne Da Alata daai ne a go na den woluku ne a taki, "Sa woluku fa ai go?"

Ne Sa Woluku taki, "Ai go baa Da Alata!"

Ne Da Alata taki, "Mi abi wan manpikin di mi kweki te a kon bigi. Anga ala pina anga wataa ain mi kweki en te a kon bigi. U wani taki a mu libi anga wan uman fu a moo bun famii. Mi fende taki na yu na a wan kodo di abi a leti fu taampu na a pikin fu mi ya se. Bika i taanga te i e tapu a gaan ati san seefi fesi. Efi i libi anga a pikin fu mi ya, na so i sa toon wan pisi fu mi famii tu."

"Na tuu taki te mi go na a san fesi ala sani fu goontapu e kon dunguu. Ma te a winta e wai mi á poi du wan sani. Bika ai wai mi go na a se di a wani. Mi ná abi futu fu taampu efu ana fu oli. Te a winta kon da mi ná abi makiti moo. Ai tyai mi go so, kon so."

Di Da Alata yee so ne a komoto ne a go na Winta. A taki: "Winta u miti."

Ne Sa Winta taki, "U miti baa Da Alata!"

Ne Da Alata taki, "Mi abi wan pikin di mi kweki te a kon bigi. Mi wani meke mi pikin libi anga wan uman fu a moo bun famii fu goontapu. Bika mi pina anga en. Da a mu libi wan bun libi. Mi fende taki na yu na a moo gaan famii, a moo makiti famii. Da na yu abi a dolufu fu taampu na a pikin fu mi ya se. Bika te yu e wai yu e wai gaan bon towe, yu e booko osu towe, i sa wai wan beligi kon paata, ala pe yu go polobelema. Yu e du san i wani anga Woluku. Na pe yu wani yu e wai en go."

Winta taki, "Na tuu taki mi makiti. Mi e wai gaan bon towe, mi e wai osu booko mi e du tyaipi makiti sani. Mi sa wai wan beligi kon paata. Ala pe mi go mi e booko sani. Mi sa wai Woluku go a pe mi wani. Ma toku anga ala den makiti ya anga ala a taanga ya toku mi á poi wai den siton pobiki towe di den meke poti a den peleini. Mi á poi du wan sani anga den. Wansi fa mi wai taanga mi á poi booko den towe. Bika mi á kaakiti sai."

Di Da Alata yee so ne a lon go na Siton pobiki di taampu na a peleini ne a taki, "Naafu Sa Siton Pobiki."

Ne Sa Siton Pobiki taki, "Naafu oo Da Alata."

Ne Da Alata akisi en enke fa a be akisi ala den taawan. A á be wani taki langa moo. Bika en ati be kon booko fu di den sani di a be pakisei á be de tuu.

Ne Sa Sitaanbei taki, "Na tuu, mi sa taampu omen miliyun miliyun yali sondee fu mi kai. Winta maki wai on taanga a wani, a á poi wai mi towe. Ma anga ala a den miliyun miliyun yali di mi sa taampu de anga ala fa winta á poi wai mi towe toku mi e feele ala Alata. Bika te mi si Alata da mi ná abi makiti moo. Te den bigin diki a doti puu na mi bakalasi da te anga langa da mi o dompu kai. Da i si, anga ala fa mi sa taampu omen miliyun yali anga ala fa winta á poi wai mi towe toku mi a ná a moo makiti wan, bika alata makiti moo mi."

Ne di Da Alata yee so fosi a denki den taa Alata. Ne fosi a kon sabi taki na Alata na a moo makiti famii fu goontapu. Ne a meke a lobi manpikin fi en libi anga wan Alata enke en seefi.

A dati meke a á bun fi yu e si taa famii moo hei enke yu famii. Ná si enke taa sama makiti, bigi, efu bilangileiki moo enke yu famii. San na fi yu na fi yu. San na fu mi na fu mi. So ná teke taa sama ana, tapu i fesi.

Kwolon! U tapu de.