A - a

aaien kor'kori, prépré, boboi.
aal snek'fisi, sombo.
aalmoes sani (foe potisma), boen, pikin moni.
aambeeld ambesi, aambeeld.
aan gi, tapoe, na.
(kerk) sidon.
(licht) leti.
aanbakken bron.
aanbellen ari na gengen, kwinsi a bel, druk a bel.
aanbesteden skrifi foe wroko.
aanbeveling boen mofo, boen wortoe.
aanbidden anbegi, njafaro, saka kindi (foe Gado).
aanbieden gi, presenteri.
aanblijven bron doro, tan na wroko.
aanbranden bron.
aanbrandsel bronbron.
aanbreken opo, broko, kon.
(van de dag) moesoedé, débroko.
aandacht min, notisi, prakseri.
aandenken sani foe memre.
aandoen weri ankra, tapoe.
aandoening sari.
aandraaien drai moro stéfi, leti.
aandringen aksi tranga, begi nomonomo, mekoe.
aangaan ke, abi bisi nanga, abi wroko nanga, abi trobi nanga, meki.
aangapen waki, loekoe en doen, opo mofo loekoe en.
aangedaan sari.
aangelegenheid afersi.
aangenaam switi, prisiri.
aangeven langa, troki, tjari kragi.
aangezien bikasi, di, foe di, sofa.
aanhangen ori nanga en.
aanhang(er) tjamoe, bakaman.
aanhangwagen bakawagi.
aanheffen opo, troki seti.
aanhouden ori, ori doro, tempra, tapoe.
aanhoudend doro, dorodoro, doronomo.
aankijken loekoe, nik, it'ai.
aanklagen kragi, klagi.
(indienen) tjari a kragi.
aanklagers kragiman.
aankleden weri krosi.
aankomen kon, doro, fasi meri, kisi.
aankondigen bari wroko, naki plakati, seni taki, seni wan boskopoe.
aankunnen man doe, abi koni, basi, bow.
aankweken kweki.
aanleg ede, krin ede.
aanlegsteiger broki.
aanleiding pasi, okasi.
(zonder aanleiding) boensiboensi, foe soso.
aanlokken kari, ari.
aanloop span.
aanmaken leti.
aanmatigend asranti, trang'ai.
aanmeten teki marki.
aanmoedigen gi krakti, gi dek'ati.
aannemen teki, prakseri.
(aangenomen werk) teki wroko, djab wroko.
aanpakken teki, fasi.
(flink -) meki moeiti, wroko tranga.
aanpassen fiti.
aanpunten srapoe.
aanraden lai, rai.
aanraken fasi, meri.
aanranden mosteri, lontoe, tapoe.
aanrecht botribangi.
aanreiken langa gi.
aanrijden brems djam, toeka.
aanroepen kari, plisi.
aanschaffen bai.
aanschijn fesi.
aanslag kiriwroko, barki.
(- plegers) soekoe foe kiri.
aansluiten kon moksi, waka na baka, sroiti, fiti makandra.
aanspoelen wasi (go na sjoro), drifi kon.
aansporen gi ati, poti faja gi.
aansprakelijk frantwortoe.
aanstaan prisi, lobi.
aanstaande tra, di e go kon de.
aanstaren waki, loekoe zo doendoen, wakti.
aansteken leti, soetoe faja, poti faja gi, meki, pori.
aanstellen poti foe, mek'meki leki.
aanstonds djonsno, djonsro.
aanstoot ogri, mandi.
(geven) gi pasi foe doe ogri.
aanstoten toeka, naki naki.
aantal omeni a de, ipi.
aantikken tjopoe.
aantonen sori.
aantreffen miti' toeka.
aantrekken ke foe, abi bui nanga, bada, weri, ari.
aanvaarden teki.
aanvang bigin, fosi (fosi) bigin.
aanvoerder edeman, fesiman.
aanvreten njan.
(rat) beti.
(manja) diki.
aanvuren soetoe faja gi, gi ati.
aanwensel gwenti, njoesoe.
aanwerven wini.
aanwezig zijn de dape, di de now.
aanwijzen sori, marki.
aanzetten drai, srapoe, leti.
aanzienlijken gransma, bigiman, é é sma.
aanzwellen sweri.
aap keskesi, baboen, kwata, monkimonki, wanakoe.
aarbeving gronseki.
aard ati, fasi maniri.
aardappel bakra kondre patata.
aarde gron, grontapoe, doti (foe gron).
aarden bro, lini, njan gron, teki a fasi foe.
aardig moi, boenfasi, switi.
aards grontapoe.
aars stoeroepe, lasi, mars, bakasé.
aartsengel gran engel.
aartsleugenaar bigi léman.
aartsvader gran afo, grantata.
aarzelen draidrai.
aas beti, dede meti, tingimeti.
(kaartspel) skopoe asi, arter asi, roiter asi, klafer asi.
aasgier ting'fowroe, opete, djankro.
abces posten.
abortus trowebere, poeroebere.
absolutie pardon (foe sondoe), dasnoti, loesoe foe sondoe.
accent aigu leti marki.
accent grave kroektoe marki.
ach ke.
acht aiti.
(in acht nemen) poti ai.
(acht geven) iti ai, poti jesi.
achteloos no ke fasi, donkedonke, onborsoe.
achten teri, respeki, grani, lespeki, loekoe.
achter na baka.
(er achter komen) kon sabi.
achteraan na bakasé (foe).
achteraf na bakasé, na bakabaka.
achterbaks bakabaka.
achterblijven tan na baka, fika.
achterblijver bakawan, bakaman.
achterbuurt bini, bakabini, bakabirti.
achterdeur bakadoro.
achtererf bakadjari.
achtergrond bakapisi.
achterhalen feni, kon sabi, kisi.
achterhoofd baka ede.
achterhouden ori (na baka).
achterhuis baka oso.
achterkant bakasé.
achterlaten fika libi (a baka).
achterlicht bakafaja.
achterlijk de na baka, tan na baka, pansma(n).
achterlopen waka na baka.
achternaam bakanem.
achterover nanga baka.
achterpoot bakafoetoe.
achterstallig de na baks (foe pai).
achterste bakasé, mars, lasi, bakdan, gogo (plat).
achterstellen tan na baka, ori na baka, poti na baka.
achtersteven bakasipi, bakasé, botolasi, botog'go.
achteruit na baka.
achteruitgaan go na baka, waka nanga baka.
achteruitzetten poti na baka.
achtervolgen onti, lon na baka.
achterwerk bakasé, lasi, bakdan, bakadan.
achttal aren.
achttien tina aiti.
acrobaat pajasiman.
actrice prémisi.
adamsappel gorogoro.
adelstand é famiri.
adem(en) bro, blo, ar'bro.
(buiten adem) no kan kisi bro.
ader broedoetité.
adieu adjosi.
advies lai, rai.
advocaat afkati.
afbetaling pai pikinpikin.
afbijten beti (poeroe), (van zich ), koksi.
afblijven libi, no fasi.
afborstelen bosro.
afbranden bron (te na gron).
afbreken broko (poeroe), pori saka.
(gesprek -) koti.
afdak afdaki.
afdalen saka.
afdammen tapoe (watra) nanga dan.
afdanken trowe, poeroe na wroko.
afdekken tapoe.
afdeling sé, pisi.
afdingen mendri.
afdrogen figi dri.
afdroogdoek figidoekoe.
afgaan saka, komopo, go na bakasé.
afgelegen fara.
afgemat broko, weri.
afgeplat plata.
afgesloten tapoe.
afgeven gi (abra), saka.
(verf) poeroe (ferfi).
afgod kroektoe gado, pop'ki.
afgoderij afkodré, kroektoegadosani, kroektoe bribi.
afgodsbeeld gadopopki.
afgooien iti foe poeroe.
afgrijselijk takroe.
afgrond (bigi) dipi, dipi olo.
afgunst ogr'ai, djaroesoe, djaloesoe, big'ai.
afhalen teki.
(bed) poeroe, kon teki, go teki.
(laten -) seni teki.
afhangen de na ondro.
(dat hangt van u af) a de na joe.
afhebben kaba, klari.
afhouden ori (foe), koti, tapoe.
afkappen koti kapoe.
afkeer tegoe, foega, trobi (foe).
afkeuren wai (poti a sé), feni a no boen.
afkijken koeper, frin' si (na tapoe trawan wroko).
afkluiven kweri.
afkoelen kowroe, kon kowroe.
afkomstig komopo.
afkondigen bari, gi mofo.
afkorten sjatoe.
afkrassen kraboe poeroe.
afladen loesoe, poeroe (a lai).
aflikken leki.
aflopen (go) kaba, waka, pasa, lon komopo.
(mekker) bari.
aflossen pai, kenki (speri).
afmaken kaba, doro, kiri, poeroe na ini.
afmatten lamata, kiri, weri toemesi, broko (skin), labraka.
afmeting marki.
afnemen poeroe, saka, swaki, mendri, wai.
(maan) broko.
(examen) jere.
afplukken broko poeroe, piki.
afraden rai foe no doe.
aframmelen fon.
(gebeden -) feti nanga.
afranselen fon, kisi wan boen gogo, koefta, knoefta.
afranseling fonfon, pansboko.
afreizen teki pasi.
afrekenen pai, miti.
africhten (hond -) seti, dresi, leri.
afrika Nengrekondre.
afroepen bari.
afruimen poeroe.
afschaffen tapoe, kaba, poeroe (baka).
afschaven skafoe.
afscheid nemen gi adjoei.
afschrapen kraboe (poeroe).
afschrijven skrifiwan sani poeroe, kraboe wan nen poeroe.
afschroeven loesoe (a skroefoe).
afschutten tapoe, skotoe.
afschuw foega.
afschuwelijk takroe.
afslaan naki poeroe, fon, koti na oekoe, beni na oekoe.
afsluiten tapoe, sroto, koti poeroe.
afsnijden koti (poeroe).
afspraak mofo, kroederi.
afspreken meki mofo, miti mofo makandra, fiti, kroederi, pramisi skeki.
(iets kwaads -) barki.
afstand pasi.
afstempelen stampoe.
afstijgen saka.
afstropen piri.
aftrekken (ari) poeroe.
afvaardigen seni.
afvaren teki sipi go.
afvegen figi (poeroe), sibi.
afvragen aksi ensrefi, broko ede.
afvuren soetoe.
afwachten tanteki, wakti.
afwassen wasi (poeroe).
afwenden drai baka, poeroe, tapoe.
afwerken wroko, doro, klari.
afwezig no de, no ben de, de na doro.
afwijzen troesoe poeroe, no wani.
(aanzoek) gi foetoe.
afwisselen kenki (sepri).
afwissen figi (poeroe).
afzet seri.
afzetten foefoeroe, koti poeroe, saka, poeroe na wroko.
(motor) tapoe.
(hoed) poeroe.
afzijdig no moksi ensrefi, no boemoei.
afzonderlijk wawan, aparti.
agent skowtoe.
ajakkes sja.
akelig ferferi, takroe.
akker firi gron, pisi doti, pranasi.
akkoord kontraki, barki.
al kaba, winst.
albina Kapleri.
albino bonkoro.
alcohol dran, sopi.
aldus sofasi, so.
algemeen alasma, frafra.
alikruiken srika, matoeni.
allang langa kaba, granwe.
allebei ala toe.
alleen wawan, wanwan, kodo, nomo, soso.
(moederziel alleen) wanwan kodokodo.
(niet alleen ... maar ook) no wanwan ... ma (sosrefi) toe.
allemaal alamala.
alle(n) ala, alamala, ala soema, ibri.
allerbeste besbesi.
allereerst 'fosi, na fosi presi.
allerheiligste a moro Santawan.
allerhoogste a moro éwan.
allerlei fansortoe, sla sortoe.
alles alasani, sla, slamala.
(alles bijeen) ala nanga ala.
allesbehalve no ... kwetkweti.
almachtig di man foe meki alasani, di abi ala tranga, almakti.
aloe semprefisi.
als te, efi, leki, nomo, foe.
alsjeblieft tangitangi, dankidanki, a dja.
alsnog ete.
alsof leki, neleki, netleki.
altaar altari, otari.
althans awasi fa a no fa.
altijd alaten, doro, toesjoer, nomo, nomonomo.
alvorens bifo, fosi, bifosi.
amandel amandra.
ambacht wroko.
ambitie ambisi.
ambt wroko.
ambtenaar lantiman, lantibakra.
amuseren prisiri, njafaro, njanfaro.
ananas nanasi.
ander(en) tra, trawan, trasoema.
anderhalf wan nanga afoe.
anders nasa, tra fasi, kenki, den tra dé.
anderszijds na tra sé.
angel oekoe, maka.
angstig frede, djomp'ati, b'nawtoe, banga.
anijs anési.
anker ankra.
(werpen) iti, trowe.
(lichten) broko, opo, poeroe.
antwoorden piki.
apart aparti.
apenootjes pinda.
apostel apostroe.
apostolaat apostel wroko.
apostolisch komopo na den apostel.
apostrof koti marki.
apotheek aptéki, dresiwenkri.
apotheker aptékri.
appel apra.
appetijt aptéti, lostoe foe njan.
applaudiseren naki anoe.
arbeider wrokoman.
arbeidzaam lobi wroko.
argwaan takroe prakseri.
arm poti, potifasi, pobrí, anoe.
armband boei.
arme potisma, mofina, pinaman.
armzalig mofina, potifasi.
arresteren sroto.
arrogant asranti.
arts datra.
as asisi, pin.
asjeblief tangitangi, a dja.
assepoester aspoesriki.
aswoensdag asisidé.
au woi, wo.
augurk angorki, ogorki.
auto oto.
averij ongolokoe, mankeri.
avond neti, netijoeroe, sapaten, afoeneti.
(vanavond) dineti.
('s avonds) te neti.
(vooravond) mofoneti.
avondgebed sapaten begi.
avondmaal sapa, neti njanjan.
(Laatste -) Granboen.
azijn asin.
Copyright © 2000